ఆమంచి, అవంతి సంవత్సరం నుండి బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేస్తున్నారు: Chinnarajappa Over Party Jumping Leaders

ఆమంచి, అవంతి సంవత్సరం నుండి బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేస్తున్నారు: Chinnarajappa Over Party Jumping Leaders

ఆమంచి, అవంతి సంవత్సరం నుండి బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేస్తున్నారు: AP Deputy CM #Chinnarajappa Over Party…